Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen Dir. 2018:35

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslutar att utredaren inte behöver föreslå besparingar inom assistansersättningen så som det framgår av det ursprungliga direktivet. Även utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Minskat antal mottagare 

Sedan direktivet om LSS och assistansersättningen beslutades har antalet mottagare av statlig assistans minskat. Timutvecklingen har bromsats in. Samtidigt har antalet mottagare av kommunal personlig assistans ökat.

Domar påverkade Försäkringskassans tillämpning

Förändringen förklaras framförallt av Högsta förvaltningsdomstolens domar som påverkat Försäkringskassans tillämpning. Försäkringskassan har utvecklat sin rättstillämpning, utredningsmetodik och kontrollarbete när det gäller handläggning av assistansersättningen. Förändringarna har i stor utsträckning påverkat enskilda assistansmottagare och kommuner. Något som inte har föregåtts av politiska bedömningar och vägval.

Långsiktigt hållbar utveckling med ändamålsenliga insatser

Syftet med utredningen ska fortsatt vara att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och få tillstånd ändamålsenliga insatser inom LSS. Utgångspunkten är fortsatt att det samlade behovet av insatserna ska utföras med förstärkt kvalitet och förutsägbarhet samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2018. Utredningen överlämnas till regeringen den 10 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

  Regeringen beslutar att utredaren inte behöver föreslå besparingar inom assistansersättningen så som det framgår av det ursprungliga direktivet. Även utredningstiden förlängs.

 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

  Utredaren ska se över frågan om habiliteringsersättning och vid behov lämna lagstiftningsförslag för att att säkerställa en likformig utformning av habiliteringsersättning i kommunerna.

 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

  Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (dir. 2016:40). Enligt direktiven ska en särskild utredare se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS).

 • Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

  Assistansersättningen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling och omfattas av mer ändamålsenliga insatser. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Översyn av insatser enligt LSS

  I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden förkortas LSS.

Lagrådsremiss

Proposition