Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen Dir. 2017:92

Publicerad

Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (dir. 2016:40). Enligt direktiven ska en särskild utredare se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS).

Ladda ner:

Mot bakgrund av att kommissionen lämnat ett förslag till ändrade samordningsbestämmelser lämnas nu ett tilläggsuppdrag till utredningen.

Utredaren ska göra en risk- och konsekvens-analys av hur relevant unionsrätt kan påverka Sveriges åtaganden och skyldigheter när det gäller insatser enligt LSS samt assistansersättningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

  Regeringen beslutar att utredaren inte behöver föreslå besparingar inom assistansersättningen så som det framgår av det ursprungliga direktivet. Även utredningstiden förlängs.

 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

  Utredaren ska se över frågan om habiliteringsersättning och vid behov lämna lagstiftningsförslag för att att säkerställa en likformig utformning av habiliteringsersättning i kommunerna.

 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

  Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (dir. 2016:40). Enligt direktiven ska en särskild utredare se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS).

 • Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

  Assistansersättningen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling och omfattas av mer ändamålsenliga insatser. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Översyn av insatser enligt LSS

  I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden förkortas LSS.

Lagrådsremiss

Proposition