Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service Dir. 2020:28

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Meningen är att den enskilde inte ska drabbas av ytterligare kostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • redogöra för och bedöma rättsläget när det gäller kommunens möjlighet att välja upplåtelseform för bostad med särskild service, hur reglerna i hyreslagen tillämpas i hyresförhållande för sådant boende och under vilka förutsättningar som gemensamhets- och personalutrymmen i anslutning till bostaden får utgöra underlag för beräkning av hyran enligt hyreslagen,
  • analysera och redogöra för vilka ekonomiska konsekvenser ett hyresrespektive avgiftsförhållande enligt gällande reglering får för den enskildes kostnader för sitt boende,
  • vid behov föreslå en mer kostnadseffektiv reglering som innebär att den enskilde inte ska få merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning, och
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service

    Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Meningen är att den enskilde inte ska drabbas av ytterligare kostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

    En vuxen som har en funktionsnedsättning och som bor i en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inte behöva betala mer för sin bostad än andra människor. Det menar Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS i sitt betänkande Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14).

Lagrådsremiss

Proposition