Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS SOU 2021:14

Publicerad

En vuxen som har en funktionsnedsättning och som bor i en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inte behöva betala mer för sin bostad än andra människor. Det menar Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS i sitt betänkande Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14).

Ladda ner:

Utredningen har sett över reglerna och klargjort rättsläget för boende med särskild service för vuxna enligt LSS. Syftet har varit att den enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning.

Utredningen har också analyserat och redogjort för de ekonomiska konsekvenserna av ett hyresförhållande för den enskildes kostnader för sitt boende. Utredningen har även haft i uppdrag att vid behov föreslå en mer kostnadseffektiv reglering som innebär att den enskilde inte ska få merkostnader.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service

    Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Meningen är att den enskilde inte ska drabbas av ytterligare kostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

    En vuxen som har en funktionsnedsättning och som bor i en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inte behöva betala mer för sin bostad än andra människor. Det menar Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS i sitt betänkande Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14).

Lagrådsremiss

Proposition