Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14

Publicerad

Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Den har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen. Utredningen föreslår lösningar för samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personal.

Ladda ner:

Utredningen föreslår hur äldreomsorgen ska kunna samarbeta för att bli bättre på att använda välfärdsteknik. Bland annat föreslår utredningen en del lagändringar.

Vård och omsorg vid nedsatt beslutsförmåga

I patientlagen föreslår utredningen att det regleras att vårdpersonal ska kunna bestämma vad som är bäst för personen med nedsatt beslutsförmåga. Så långt det är möjligt ska vårdpersonal ta reda på och alltid visa respekt för vad personen själv vill.

I socialtjänstlagen föreslår utredningen motsvarande regler, men då är det biståndshandläggare som ska bestämma.

I hälso- och sjukvårdslagen föreslår utredningen att regionen ska stötta kommuner med att ta reda på vad som är den bästa vården för en viss person.

Utredningen föreslår att Socialstyrelsen uppdras att ta fram en handbok om vård och omsorg till människor med nedsatt beslutsförmåga. Handboken ska även ta upp välfärdsteknik.

I socialtjänstlagen föreslår utredningen regler om välfärdsteknik. Reglerna ska tala om att välfärdsteknik får användas i äldreomsorgen och på vilket sätt tekniken får användas. I socialtjänstlagen ska det även finnas regler för hur den personliga integriteten ska skyddas.

Utredningen föreslår också  bland annat att:
• ett centrum för utveckling av äldreomsorg startas upp för hela Sverige.
• det satsas på forskning om välfärdsteknik. Ett program för området bör läggas bland regeringens förslag till framtidens forskning.
• Socialstyrelsen ansvarar för regler och handböcker om välfärdsteknik i äldreomsorgen.
• Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för gemensamma regler för välfärdstekniken i äldreomsorgen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Välfärdsteknik i äldreomsorgen

  Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, stärker självständighet och livskvalitet för äldre och avlastar personal och moderniserar verksamheten. Meningen är att förbättra förutsättningarna för verksamheter och personal inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Framtidens teknik i omsorgens tjänst

  Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Den har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen. Utredningen föreslår lösningar för samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personal.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Regeringen föreslår en ändring i socialtjänstlagen som förtydligar möjligheten att använda digital teknik när insatser ges vid hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga kroppen. Exempel på digital teknik är trygghetslarm med gps-funktion och kamera för tillsyn i bostaden.

Proposition (1 st)

 • Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen kan öka tryggheten för den enskilde och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen. För att underlätta användningen av sådan teknik har regeringen överlämnat propositionen Välfärdsteknik inom äldreomsorgen, Prop. 2022/23:131 med ett tydligare regelverk för detta.

Riksdagsbeslut