Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier SOU 2020:20

Publicerad

Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på
hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor kan utformas.
Syftet med skatten ska vara att minska förekomsten av eller risken
för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från
kläder och skor på ett kostnadseffektivt sätt. Vid utformningen av
skatten bör även risken att skadliga kemikalier hamnar i naturen och
där ger upphov till skadlig inverkan på miljön beaktas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition