Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system SOU 2022:13

Publicerad

Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att analysera utformningen av ett nytt
miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande tidsbaserade
vägavgiften för godstransporter på väg och som kan bidra till att miljö- och klimatmålen nås, användas för uttag av skatt och bidra till förbättrad kontroll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition