Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter SOU 2020:36

Publicerad

Regeringen tillsatte utredningen om Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 2018, då man såg ett behov av att stärka förutsättningar för att bästa möjliga kunskap ska användas i hälso- och sjukvården. Utredningen lämnar ett flertal förslag, bedömningar och rekommendationer med syfte att stärkta strukturer för en god hälso- och sjukvård.

Ladda ner:

Detta görs genom att:

 • underlätta för regeringen att styra mer strategiskt, kunskapsbaserat och långsiktigt hållbart. En förbättrad uppföljning av statliga initiativ och ett mer strukturerat samarbete mellan myndigheterna bidrar till att skapa ett utvecklat underlag för regeringens beslut om nya insatser.
 • förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat lokalt i regioner och kommuner stärks bland annat genom att staten fortsätter att utveckla sitt stöd. Mer fokus än i dag läggs på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården.
 • ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård får långsiktiga förutsättningar att utvecklas genom att en överenskommelse sluts mellan stat, regioner och kommuner. Principer och strukturer för ett långsiktigt samarbete läggs fast där några centrala utgångspunkter är en gemensam målbild samt principer för prioriterings- och arbetsprocesser.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)

  I nuläget är det inte längre ändamålsenligt att stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Utredningen ska därför inte längre rikta in sig mot hur genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsstyrning har sett ut. Utredaren ska istället fokusera på hur staten kan agera mer sammanhållet genom att skapa bättre förutsättningar för en nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården.

 • Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

  En särskild utredare ska stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Systemet ska förbättra statens och sjukvårdshuvudmännens möjligheter att förstärka varandras arbete. Tillsammans ska de ge förutsättningar för att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter

  Regeringen tillsatte utredningen om Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 2018, då man såg ett behov av att stärka förutsättningar för att bästa möjliga kunskap ska användas i hälso- och sjukvården. Utredningen lämnar ett flertal förslag, bedömningar och rekommendationer med syfte att stärkta strukturer för en god hälso- och sjukvård.

Lagrådsremiss

Proposition