Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12) Dir. 2019:78

Publicerad

I nuläget är det inte längre ändamålsenligt att stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Utredningen ska därför inte längre rikta in sig mot hur genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsstyrning har sett ut. Utredaren ska istället fokusera på hur staten kan agera mer sammanhållet genom att skapa bättre förutsättningar för en nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Bättre förutsättningar för sammanhållen uppföljning

Utredaren ska nu:

• analysera och lämna förslag på en funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, med syfte att följa regeringens reformer och satsningar på området samt analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård
• analysera hur en sådan funktion kan samverka med hälso- och sjuk-vårdens huvudmän, till exempel inom ramen för landstingens gemen-samma kunskapsstyrningsstruktur
• lämna förslag på hur en sådan funktion kan regleras.

Tidigare uppdrag alltför omfattande

Enligt ursprungsdirektivet skulle utredaren bland annat vidareutveckla förslag och bedömningar från betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård, bland annat om en nationell kunskapstjänst. Regeringen bedömer nu att det uppdraget blir alltför omfattande för denna utredning.

Utredaren ska samråda med företrädare för bland annat sjukvårdshuvudmännen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt med samtliga myndigheter med centrala uppgifter som berör uppdraget. Om det är lämpligt ska utredaren också föra dialog med vissa andra pågående utredningar.

Utredaren ska fortlöpande informera Socialdepartementet om arbetet.
Utredningstiden ligger fast och redovisas senast den 30 juni 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)

    I nuläget är det inte längre ändamålsenligt att stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Utredningen ska därför inte längre rikta in sig mot hur genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsstyrning har sett ut. Utredaren ska istället fokusera på hur staten kan agera mer sammanhållet genom att skapa bättre förutsättningar för en nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården.

  • Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

    En särskild utredare ska stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Systemet ska förbättra statens och sjukvårdshuvudmännens möjligheter att förstärka varandras arbete. Tillsammans ska de ge förutsättningar för att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter

    Regeringen tillsatte utredningen om Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 2018, då man såg ett behov av att stärka förutsättningar för att bästa möjliga kunskap ska användas i hälso- och sjukvården. Utredningen lämnar ett flertal förslag, bedömningar och rekommendationer med syfte att stärkta strukturer för en god hälso- och sjukvård.

Lagrådsremiss

Proposition