Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2020:36 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård Diarienummer: S2020/05621/FS

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2020:36.

Regeringen tillsatte utredningen om Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 2018, då man såg ett behov av att stärka förutsättningar för att bästa möjliga kunskap ska användas i hälso- och sjukvården. Utredningen lämnar ett flertal förslag, bedömningar och rekommendationer med syfte att stärkta strukturer för en god hälso- och sjukvård.Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 9 november 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.