Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet SOU 2020:75

Publicerad

Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft som syfte att gynna en utveckling där lägre
produktionskostnader återspeglas i boendekostnaderna och där företag
med sådana affärsmodeller ges bättre förutsättningar att verka.
Uppdraget bygger på de tidigare statliga utredningar som har gjorts
om konkurrensen på bostadsmarknaden och Konkurrensverkets uppföljande rapporter.

Utredningens arbete har handlat om offentlig upphandling av
bostadsbyggande och hur kommuners agerande i olika roller i bostadsbyggandet påverkar byggaktörers vilja att genomföra projekt.
I uppdraget har även ingått frågan om hur man kan reglera hyresnivåer
på förhand.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition