Statens offentliga utredningar från Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift SOU 2021:1

Publicerad

Delbetänkande av It-driftsutredningen.

Ladda ner:

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 26 september
2019 att uppdra åt en särskild utredare att kartlägga och analysera
statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift
samt hur dessa behov tillgodoses.

Utredaren ska vidare analysera säkerhetsmässiga och rättsliga förutsättningar för samordnad statlig it-drift och lämna förslag på mer varaktiga former för sådan it-drift, om det bedöms lämpligt ur ett säkerhetsperspektiv, och de författningsförslag som detta kräver.

Utredaren ska också analysera de rättsliga förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och landsting att med bibehållen säkerhet utkontraktera it-drift till privata leverantörer och vid behov lämna författningsförslag (dir. 2019:64).

Tilläggsdirektiv beslutades av regeringen den 2 juli 2020 (dir. 2020:73).

Utredningen, som har antagit namnet It-driftsutredningen (I 2019:03), överlämnar härmed delbetänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen

    Utredningstiden förlängs. Uppdragen att kartlägga och analysera statliga myndigheters it-drift och den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar för utkontraktering med bibehållen säkerhet, inklusive eventuella författningsförslag, ska i stället redovisas senast den 15 januari 2021. Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska i stället redovisas senast den 15 oktober 2021.

  • Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen

    En särskild utredare ska kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition