Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift SOU 2021:97

Publicerad

Slutbetänkande av It-driftsutredningen.

Ladda ner:

Inledning

Myndigheternas it-driftslösningar är inte alltid tillräckligt säkra eller kostnadseffektiva. Det behövs bättre förutsättningar för förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift. Det kan ske på olika sätt, bl.a. genom tydligare rättsliga förutsättningar för utkontraktering av it-drift till privata leverantörer men också genom varaktiga former för samordnad statlig it-drift.

Ett centralt syfte med en samordnad statlig it-drift är att bidra till
ökad informationssäkerhet i den statliga förvaltningen. Vi presenterar
i detta slutbetänkande vårt förslag till varaktiga former för samordnad
statlig it-drift som ska ge myndigheter bättre förutsättningar att
göra medvetna val av säkra och kostnadseffektiva it-driftslösningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen

    Utredningstiden förlängs. Uppdragen att kartlägga och analysera statliga myndigheters it-drift och den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar för utkontraktering med bibehållen säkerhet, inklusive eventuella författningsförslag, ska i stället redovisas senast den 15 januari 2021. Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska i stället redovisas senast den 15 oktober 2021.

  • Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen

    En särskild utredare ska kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Sekretessgenombrott vid teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

    I lagrådsremissen föreslås en ny sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör för myndigheter att lämna uppgifter som omfattas av sekretess till en enskild eller till en annan myndighet som har i uppdrag att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifterna för den uppgiftslämnande myndighetens räkning.

Proposition (1 st)