Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar SOU 2021:43

Publicerad

Betänkande av 2020 års sexualbrottsutredning.

Ladda ner:

Den 30 januari 2020 beslutade regeringen att ge en särskild utredare
i uppdrag att

 • se över bestämmelsen om sexuellt ofredande och överväga om ett grovt brott bör införas,
 • analysera och se över principerna för och bestämmelserna som rör straffansvaret för sexualbrott på distans samt för utnyttjande av barn för sexuell posering,
 • analysera om samlagsbegreppet i 6 kap. brottsbalken behöver förändras,
 • se över straffskalorna för sexualbrotten i 6 kap. och lämna förslag på de förändringar som kan behövas för att dessa i tillräcklig mån ska spegla brottets allvar, och
 • utreda vissa frågor om spårsäkring efter sexualbrott.

Den 9 juli 2020 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv att även ge utredaren i uppdrag att föreslå förändringar i straffskalan för köp av sexuell tjänst som innebär att minimistraffet höjs från böter till fängelse.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till 2020 års sexual­brotts­utredning (Ju 2020:02)

  Regeringen beslutade den 30 januari 2020 kommitté­direktiv om ett ytter­ligare förstärkt straff­rätts­ligt skydd mot sexu­ella kränk­ningar (dir. 2020:5). Enligt utred­ningens direk­tiv skulle upp­draget redo­visas senast den 31 mars 2021.

 • Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar

  Det har i närtid skett omfattande förändringar av sexualbrottslagstiftningen. Arbetet med att skapa ett heltäckande och tydligt straffrättsligt skydd mot alla typer av sexuella kränkningar måste dock fortsätta. Det måste också säkerställas att straffskalorna för denna typ av brottslighet står i samklang med dagens syn på brotten. Det finns därför ett behov av att överväga ytterligare åtgärder i skärpande och förtydligande riktning när det gäller sexuella kränkningar.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

  För att stärka skyddet mot allvarliga sexuella kränkningar som begås på distans, till exempel över internet, föreslår regeringen att bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn ska utvidgas.

Proposition (1 st)

 • Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

  För att stärka skyddet mot allvarliga sexuella kränkningar som begås på distans, till exempel över internet, föreslår regeringen att bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn ska utvidgas.