Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll SOU 2021:80

Publicerad

Stenar på en strand

I betänkandet Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll föreslår Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar bland annat ökade krav när privata vårdgivare tar emot försäkringspatienter.

Ladda ner:

Utredningen har beskrivit privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård och föreslagit åtgärder som ska se till att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring. 

Meningen med utredningen har varit att skapa tydligare regelverk för försäkringsfinansierad vård. När statens, regionernas och de enskilda vårdgivarnas ansvar tydliggörs kan förtroendet och tilliten för hälso- och sjukvården och välfärdssamhället stärkas.

Utredningen föreslår bland annat:

• att regionernas krav på privata vårdgivare skärps. Om en vårdgivare har andra uppdragsgivare än regionen ska det av avtalet framgår hur det säkerställs att inte vårdgivarens offentligfinansierade uppdrag påverkas negativt. 

• att staten ska ta ett ökat ansvar. Dels genom att IVO ges bättre förutsättningar att utöva tillsyn över frågor som rör försäkringsfinansierad vård, dels genom att staten bör möjliggöra tillgång till data och ökad kunskap om effekterna av sjukvårdsförsäkringarna. Det handlar om krav på en utökad rapportering och redovisning av uppgifter vilka kan användas av myndigheter, forskare, allmänhet och andra aktörer.

• att det offentliga säkerställer en beredskap för framtida åtgärder Det är angeläget att oron för privata sjukvårdsförsäkringars konsekvenser inte leder till förhastade beslut som inte bygger på en juridisk analys och faktabaserade underlag. Samtidigt är det viktigt att en beredskap byggs upp för att inom en nära framtid kunna vidta de ytterligare åtgärder som kan bedömas motiverade. Utifrån den nya kunskap och erfarenhet som följer av utredningens förslag kan det framöver finnas behov av ytterligare åtgärder. Utredningens förslag ska därför betraktas som ett första steg i regleringen av olika frågor som rör de privata sjukvårdsförsäkringarna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård

    En särskild utredare ska beskriva privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Utredaren ska föreslå åtgärder som ska se till att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring. Detta ska säkerställa att alla patienter i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården får vård på lika villkor.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

    När regioner ingår avtal med privata vårdgivare, som även har andra uppdragsgivare, föreslår regeringen att man bland annat ska säkra att vårdgivarens övriga uppdrag inte på ett negativt sätt påverkar de uppgifter som regionen har lämnat.

Proposition (1 st)

  • Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

    När regioner ingår avtal med privata vårdgivare, som utöver regionen har ytterligare uppdragsgivare, föreslår regeringen att det i avtalet ska framgå hur man ska säkra att vårdgivarens övriga uppdrag inte negativt påverkar hur man utför de uppgifter som regionen har lämnat och hur detta följas upp. Meningen är att säkra en god och patientsäker vård ifall då en privat vårdgivare bedriver både offentligfinansierad och privatfinansierad vård.

Riksdagen