Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Kommuners och regioners kostnader för valfrihetssystem – ett kunskapsunderlag SOU 2022:69

Publicerad

Utredningen om Ökad kunskap om kommuners och regioners kostnader för valfrihetssystem har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att skapa ökad kunskap om kommuner och regioners kostnader för valfrihetssystem inom skolområdet, hälso- och sjukvårdsområdet samt inom omsorgen. I uppdraget ingår även att jämföra och analysera hur skillnader mellan valfrihetssystem som används inom dessa områden skiljer sig åt i utformning och tillämpning och hur detta kan antas påverka kostnaderna.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition