Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Från delar till helhet Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja SOU 2023:5

Publicerad

Texten Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja på en grön bakgrund

Samsjuklighetsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande, Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, hur en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas när det gäller personer som har skadligt bruk eller beroende.

Ladda ner:

I slutbetänkandet pekar Samsjuklighetsutredningen bland annat ut tre principer för inriktningen på de förslag om tvångsvård för skadligt bruk eller beroende som den lämnar.

  1. Tvångsvård för skadligt bruk eller beroende ska ges samordnat med annan psykiatrisk vård och vara en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja. 
  2. Tvångsvård ska användas för att förhindra dödsfall och allvarlig sjukdom.
  3. Verksamheter som bedriver heldygnsvård med tvång ska vara i ständig utveckling för att göra vården så trygg och meningsfull som möjligt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition