Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Fördrag om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen SÖ 2013:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 1 mars 2012 att underteckna fördraget. Fördraget undertecknades i Bryssel den 2 mars 2012. Den 14 mars 2013 beslutade regeringen att ratificera fördraget. Ratifikationsinstrumentet deponerades hos generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd den 3 maj 2013. Fördraget trädde i kraft den 1 januari 2013 och för Sverige den 1 juni 2013.

Riksdagsbehandling: Prop 2012/13:39, bet. 2012/13:FiU28, rskr. 2012/13:167.