Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen SÖ 2013:18

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 1 december 2011 att underteckna fördraget. Fördraget undertecknades i Bryssel den 9 december 2011. Den 6 december 2012 beslutade regeringen att ratificera fördraget. Ratifikationsinstrumentet deponerades hos den italienska regeringen den 8 januari 2013. Fördraget trädde i kraft den 1 juli 2013.

Riksdagsbehandling: Prop 2012/13:6, bet. 2012/13:UU14, rskr. 2012/13:16.