Ett hållbart arbetsliv

Publicerad

Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att främja hälsa. Om arbetsmiljön inte bara är bra utan även hälsofrämjande och bidrar till produktivitet gynnar det såväl enskilda individer, företagare och verksamheter som samhället i stort. Ingen ska behöva arbeta i en miljö där kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier, inklusive sexuella trakasserier, förekommer.

Foto: Maskot.

Arbetslivet har förändrats snabbt och fortsätter att göra det. För att skapa ett hållbart arbetsliv behöver kunskap och regelverk följa med i dessa förändringar. En god arbetsmiljö är också avgörande för att säkerställa kompetensförsörjningen. Arbetssituationen och arbetsmiljön för de anställda inom välfärden är fortsatt en viktig fråga.

Alla ska kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv

Ett längre arbetsliv kan inte åstadkommas enbart genom åtgärder under den senare delen av arbetslivet. Hur arbetslivet har sett ut i sin helhet påverkar när människor går i pension. All exponering i arbetsmiljön, såväl positiv och som negativ, från första arbetsdagen har betydelse för arbetsförmågan, viljan och orken att arbeta senare i livet. Arbetsmiljöfrågorna behöver prioriteras så att alla ska orka, kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv. En central del för att skapa ett längre och hållbart arbetsliv är att också bättre ta till vara äldres kompetens och erfarenhet. Arbetsgivares attityder till och nyttjande av senior arbetskraft behöver förbättras.

Förändringarna i arbetslivet påverkar hur vi arbetar, var vi arbetar och när vi arbetar

Det ska råda förutsägbara och trygga förhållanden även i ett arbetsliv i förändring. Alla som arbetar i Sverige ska ha en god och säker arbetsmiljö. I situationer då tjänster förmedlas genom nya digitala verktyg bör det inte finnas några oklarheter i arbetsmiljöansvaret. Det är också viktigt att det råder förutsättningar för en god arbetsmiljö även vid distansarbete och arbete hemifrån. Även om arbetsgivaren inte råder över arbetsplatsen ska ansvarsfördelningen mellan olika aktörer vara tydlig. Arbetsmiljöregelverket behöver vara anpassat för dagens och morgondagens arbetsliv. Arbetsmiljöreglerna måste ge samma skyddsnivå för kvinnor och män och oavsett yrke, bransch eller sektor.

En god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling är avgörande för att säkerställa kompetensförsörjningen

En god arbetsmiljö är avgörande för att säkerställa kompetens i olika sektorer. Det gäller för såväl inom offentlig sektor som inom det privata näringslivet. Arbetsmiljön behöver därför bli bättre. Det kommer att råda kompetensbrist inom välfärden även framöver. För att attrahera och behålla kompetens inom bland annat vård och omsorg krävs trygga anställningar, en god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling i arbetet. Arbetet för en förbättrad arbetsmiljö går hand i hand med arbetstagares arbetsvillkor och trygghet i stort.

Forskning och analys prioriteras

Det behövs fler satsningar på utvärdering, forskning och statistik på arbetsmiljöområdet. Kunskap om hur en bra arbetsmiljö skapas och vad som främjar ett mer hållbart arbetsliv kräver både forskning av hög kvalitet och att forskningsresultaten sprids till och används på arbetsplatserna. Kunskap bidrar till en ökad förståelse av problemen och därmed till att relevanta åtgärder kan genomföras.

En god arbetsmiljö för framtiden – arbetsmiljöstrategi för 2021–2025

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I arbetsmiljöstrategin för 2021 – 2025 tydliggörs politikens inriktning på de områden som har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.