Hoppa till huvudinnehåll

STEM-strategin

Publicerad

För att ingenjörslandet Sverige ska fortsätta utvecklas behöver fler studera STEM-ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik på högskolan. Regeringen ska därför ta fram en STEM-strategi som spänner över hela utbildningssystemet, från förskola till forskarutbildning.

Sverige behöver fler personer med gedigna kunskaper inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik för att vi ska klara oss i konkurrensen med andra länder. Om Sverige inte kan möta den kompetensbrist som finns inom både privat och offentlig sektor riskerar vi att bli omsprungna av länder som satsar stort på forskning och utveckling.

Goda matematikkunskaper är avgörande både för att man ska kunna påbörja och klara av en utbildning inom STEM-ämnena, till exempel en civilingenjörsutbildning. Därför är det inte tillräckligt att enbart satsa på högre utbildning och forskning. Förskolan och grundskolan lägger grunden för barns och elevers förmåga och intresse redan i tidig ålder, och den gymnasiala utbildningen utvecklar sedan elevernas kunskaper i teknik, matematik och naturvetenskap. Därför behöver vi arbeta med att stärka matematikämnet i skolan och att främja barns och elevers intresse för teknik och naturvetenskap i stort.

I den kommande STEM-strategin kommer regeringen ta ett helhetsgrepp om dessa frågor. Syftet med strategin är att ta fram åtgärder för att öka antalet studerande som påbörjar och fullföljer en STEM-utbildning inom den högre utbildningen, yrkeshögskolan och gymnasiala utbildningar i Sverige. Förslagen ska vara både kort- och långsiktiga och hela utbildningssystemet, från förskola till högskola inklusive forskarutbildning, ska genomlysas. Det kommer också att vara ett särskilt fokus på att öka andelen kvinnor inom STEM-utbildningarna.

Arbetet med strategin

Arbetet med strategin är i full gång på Utbildningsdepartement. För att samla in idéer och förslag på åtgärder från näringslivet och berörda intressenter har utbildningsminister Mats Persson bjudit in olika aktörer till ett rundabordssamtal om den kommande STEM-strategin. Deltagarna kom med värdefulla inspel om såväl tänkbara åtgärder för att fler ska få tillräckliga kunskaper för att kunna söka en STEM-utbildning som insatser för att öka intresset för STEM-utbildningar bland unga och kvinnor.

Lärosätena har också ombetts att inkomma med underlag om vad de gör och skulle kunna göra för att fler ska påbörja och fullfölja en STEM-utbildning samt om de ser behov av regelförändringar eller förändrad styrning för att uppnå detta.

Därutöver har utbildningsminister Mats Persson gjort olika studiebesök, både i Sverige och utomlands, för att inhämta inspiration, utbyta erfarenheter och ta del av andras lärdomar inom området.

Regeringen beräknas presentera strategin i slutet av 2024.

Laddar...