Multilaterala försvarssamarbeten

Foto: Marcus Björkman/Regeringskansliet

EU

Sveriges utgångspunkt i arbetet i EU är att Europa behöver ta ett större ansvar för sin egen säkerhet på ett sätt som stärker både EU och dess medlemsstater, samt förmågan att samarbeta med strategiska partners.

Den gemensamma målbilden för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete är att utveckla en bättre samlad europeisk försvarsförmåga samt att unionen ska kunna genomföra hela spektret av civila och militära krishanteringsinsatser.

Nato

Partnerskapet med Nato är en viktig del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Partnerskapet är centralt för att utveckla Försvarsmaktens förmåga, såväl till nationellt försvar som till att genomföra insatser i och utanför närområdet. Svenskt deltagande i Natos övningsverksamhet ger en signal om att Sverige tar ansvar för säkerheten i närområdet och bidrar dessutom till att öka Försvarsmaktens förmåga och möjligheter att samverka med andra. Sveriges status som Enhanced Opportunities Partner (EOP) skapar möjlighet till ett anpassat partnerskap baserat på Sveriges och Natos gemensamma intressen.

Norra gruppen

Norra gruppen är ett försvarspolitiskt forum som initierades av Storbritannien 2010 och som omfattar de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Norra gruppen möts vanligtvis på försvarsministernivå samt policy directors nivå. Norra gruppen är ett viktigt forum för att lyfta och samordna sig i säkerhets- och försvarspolitiska frågor av gemensamt intresse.

Joint Expeditionary Force (JEF)

Utöver Storbritannien och Sverige omfattar samarbetet Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Norge. JEF-samarbetet ökar Försvarsmaktens förmåga till samverkan med andra länder och visar att länderna är beredda att agera tillsammans. Under 2019 enades JEF-länderna om att den uttalade säkerhetspolitiska kontext JEF ska kunna verka i är i en gråzonssituation i Östersjö- och nordområdet dvs. ett tillstånd mellan fred och krig och som karaktäriseras av otydlighet och osäkerhet.

Med anledning av Storbritanniens kommande utträde ur EU ökar JEF-samarbetets relevans ytterligare. Det är av vikt att upprätthålla och utveckla samarbetet med Storbritannien bland annat i syfte att säkerställa ett fortsatt brittiskt engagemang i Skandinavien och Östersjöområdet.

Framework Nations Concept (FNC)

2018 blev Sverige en del av initiativet för europeisk förmågeutveckling, Framework Nations Concept (FNC). Samarbetet leds av Tyskland och består av ett tjugotal länder. Det rymmer projekt inom olika områden som sjukvård, CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker), civil-militär samverkan, logistik med mera.

European Intervention Initiative (EI2)

2019 anslöt sig Sverige till det franskinitierade försvarssamarbetet European Intervention Initiative (EI2). Samarbetet syftar till att utveckla en gemensam strategisk kultur mellan de deltagande länderna och därmed den europeiska förmågan att agera i krishanteringsinsatser. Samarbetet bidrar till att stärka det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet i Europa.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Arbetet inom OSSE:s militärpolitiska dimension utgör inte ett egentligt försvarssamarbete, men innefattar militärt förtroende- och säkerhetsskapande. Sverige medverkar bland annat i ansträngningarna att utveckla Wiendokumentet, som främjar militärt informationsutbyte mellan OSSE-staterna.
Sverige verkar inom Fördraget om observationsflygningar (Open Skies-fördraget) för att öka militär transparens och förutsägbarhet. Fördraget har stark koppling till OSSE och är ett förtroendeskapande instrument som innebär att anslutna länder genomför observationsflygningar över varandras territorier.