Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco omfattar hela bredden av Försvarsmaktens verksamhet som exempelvis utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna. Under 2015 var Sverige ordförandeland i Nordefco.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Det svenska ordförandeskapet i Nordefco 2015

 • Ordförandeskapets prioriteringar

  - Policyområdet: Den nordiska rösten på det säkerhets- och försvarspolitiska området ska stärkas bland annat genom ett ökat informations- och erfarenhetsutbyte

  - Internationella insatser: Fördjupat samarbete, transparens och informationsdelgivning avseende internationella insatser. Målet är att öka nordisk samverkan inom ramen för EU, Nato och FN. Utveckling av gemensam resurspool för kapacitetsuppbyggnad. Erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna avseende insatsen i Afghanistan (ISAF)

  - Förmågeutveckling, utbildning och övning: fortsatt utveckling av det nordiska och det nordisk-baltiska övningssamarbetet (inklusive Cross Border Training och nordisk "flag"-övning), stärka möjligheterna att gemensamt utnyttja hela det nordiska övningsområdet. Fördjupat och utvecklat samarbete inom luftövervakning

  - Materiel: Kartlägga gemensamma system och juridiska ramverk som utgör hinder för samarbete

Samarbetsområden

 • Svensk och finsk soldat
  Svensk och finsk soldat Foto: Anders Sjödén / Försvarsmakten

  1. Samarbete kring övning och förmågeutveckling

  En viktig del för att föra det nordiska samarbetet framåt är att öva tillsammans. De nordiska länderna arbetar även aktivt med att hitta gemensamma förmågeprojekt.

 • Soldater arbetar med att iordningsställa en robot
  Genom att gemensamma inköp och utveckling av försvarsmateriel kan kostnader hållas nere. Foto: Christian Lövgren / Försvarsmakten

  2. Samarbete kring materiel

  Ett centralt syfte med Nordefcos verksamhet är att uppnå ett effektivare resursutnyttjande såväl ekonomiskt som operativt.

 • Svensk och finsk soldat samarbetar under insats
  Svenska och finska soldater i samverkan under internationell insats. Foto: Försvarsmakten

  3. Samverkan i samband med internationella insatser

  Nordiskt samarbete i internationella insatser är positivt då det bidrar till samordningsfördelar och effektivare insatser. Särskilt viktigt är ett redan gott upparbetat samarbete när akuta kriser inträffar

 1. 1 Samarbete kring övning och förmågeutveckling
 2. 2 Samarbete kring materiel
 3. 3 Samverkan i samband med internationella insatser