Omställningspaketets bakgrund och process

Publicerad

I januari 2019 träffades en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna (januariavtalet). Partierna kom överens om att arbetsrätten ska moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad.

I oktober 2020 enades Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK) om ett utkast till ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. De enades också om en principöverenskommelse där insatser från staten anges som villkor för att anta huvudavtalet. Efter ytterligare förhandlingar och justeringar av avtalet och överenskommelsen anslöt sig även Industrifacket Metall (IF Metall) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) till huvudavtalet och principöverenskommelsen. Landsorganisationen i Sverige (LO) anslöts sig sedan till överenskommelsen i november 2021.

Parterna som står bakom överenskommelsen har gemensamt begärt att regeringen ska reformera arbetsrätten i enlighet med principöverenskommelsen (A2020/02524).

Partsöverenskommelsen innehåller bl.a. ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), samt införande av ett nytt och parallellt offentligt studiestöd och ett nytt offentligt omställningsstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. De tre delarna kompletterar varandra och utgör en helhet.

Regeringskansliet tillsatte den 11 januari 2021 tre interna bokstavs­utredningar med uppgift att lämna förslag till lagändringar så att arbetsmarknaden ska kunna reformeras enligt partsöverenskommelsen. Bokstavsutredningarna har remitterats fram till och med den 15 september 2021. Remissyttrandena finns tillgängliga på regeringens webbplats: Remiss av departementspromemorior om genomförande av principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd (Ds 2021:16, Ds 2021:17, Ds 2021:18) 

Statens kostnader för förslagen

När reformerna är fullt utbyggda (under 2026), beräknas den totala kostnaden för staten motsvara cirka 11 miljarder kronor per år, med hänsyn till lönesummans utveckling. Den årliga kostnaden för det nya studiestödet kommer variera, eftersom det delvis är kopplat till konjunkturutvecklingen. Omställningsstudiestöd ska lämnas i mån av tillgängliga medel.

Trygghet och omställning

Omställningspaketet för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden har sin grund i en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Alla arbetstagare får bättre förutsättningar till omställning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet och Sveriges konkurrenskraft stärks.