Niger - sanktioner

Här finns information om sanktioner mot Niger.

Beskrivning av sanktionerna

Sanktionsregimen upprättades genom EU:s rådsbeslut (GUSP) 2023/2287 om restriktiva åtgärder med anledning av militärkuppen den 26 juli 2023 och den följande politiska situationen i Niger. I beslutet inrättas ett ramverk för riktade restriktiva åtgärder mot fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är ansvariga för åtgärder som hotar freden, stabiliteten och säkerheten i Niger, och undergräver den konstitutionella ordningen, demokratin och rättsstatens principer.

Sanktionerna riktar sig särskilt mot de ansvariga för det godtyckliga frihetsberövandet av Nigers demokratiskt valda regering, eller för åtgärder som utgör allvarliga kränkningar av tillämplig internationell humanitär rätt i Niger, samt mot fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med dessa.

De fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för de restriktiva åtgärderna förtecknas i bilaga I till rådets beslut (GUSP) 2023/2287. Hittills har inga personer eller enheter förts upp på denna förteckning.

Reserestriktioner

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom sina territorier för fysiska personer som förtecknas i bilagan till rådets beslut.

Frysning av tillgångar

Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som finns förtecknade i bilagan till rådsbeslutet ska frysas. Inte heller får penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för förtecknade personer, enheter eller organ.

Relevanta EU-dokument

EU:s restriktiva åtgärder mot Niger regleras i rådets beslut (GUSP) 2023/2287 av den 23 oktober 2023. De unionsrättsliga delarna av åtgärderna regleras i rådsförordning (EU) 2023/2406. Sanktionsregimen omfattas av ett humanitärt undantag i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 2664 (2022).