Utrikes- och säkerhetspolitik i statens budget

Uppdaterad

Utrikes- och säkerhetspolitik omfattas av anslagen i utgiftsområde 5 i statens budget. Målet för utgiftsområdet Internationell samverkan är att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder. Merparten av utgiftsområdet används för att finansiera de obligatoriska avgifter Sverige betalar via medlemskapen i FN, Europarådet, OSSE, Nordiska ministerrådet, OECD m.fl.

Området omfattar följande anslag:  
  
01:01 Avgifter till internationella organisationer
01:02 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
01:03 Nordiskt samarbete
01:04 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet
01:05 Inspektionen för strategiska produkter
01:06 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och ickespridning
01:07 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut   (SIPRI)
01:08 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
01:09 Svenska institutet
01:10 Information om Sverige i utlandet
01:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.