Utrikes- och säkerhetspolitik i statens budget

Utrikes- och säkerhetspolitik omfattas av anslagen i utgiftsområde 5 i statens budget. Målet för utgiftsområdet Internationell samverkan är att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder. Merparten av utgiftsområdet används för att finansiera de obligatoriska avgifter Sverige betalar via medlemskapen i FN, Europarådet, OSSE, Nordiska ministerrådet, OECD m.fl.

Området omfattar följande anslag:  
  
01:01 Avgifter till internationella organisationer
01:02 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
01:03 Nordiskt samarbete
01:04 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet
01:05 Inspektionen för strategiska produkter
01:06 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och ickespridning
01:07 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut   (SIPRI)
01:08 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
01:09 Svenska institutet
01:10 Information om Sverige i utlandet
01:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.