Regeringens arbete med vattenförsörjning

Publicerad

Vattennivåerna är direkt beroende av vädret, såsom långvarig värme eller rikligt med nederbörd. På grund av begränsad nederbörd under våren 2023 ser vi minskande tillgång på vatten i de små grundvattenmagasinen och det finns en risk för vattenbrist i delar av Sverige. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att trygga vattenförsörjningen.

Foto: Thomas Henriksson/TT

Det är kommunerna som har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen. På regional nivå har länsstyrelserna ansvar för att kontrollera hur kommunerna följer vattentjänstlagen (VA-lagen), vilken inkluderar dricksvattenförsörjning. För enskild vattenförsörjning ansvarar fastighetsägaren.

Regeringen följer händelseutvecklingen vad gäller vattentillgången och vattenförsörjningen och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. 

Satsning på att restaurera och anlägga våtmarker

Regeringen har genomfört en permanent satsning på att finansiera återvätning av dikade våtmarker med 200 miljoner kronor per år från och med 2023. Våtmarker har en viktig roll för att bland annat hålla kvar och balansera vattenflöden. 

Nationell strategi om klimatanpassning

Regeringen bereder en reviderad nationell strategi för klimatanpassning som ger en ram för arbetet för klimatanpassning. Beslut förväntas under 2023.

Anslag för klimatanpassning

Regeringen finansierar förebyggande och kunskapshöjande insatser, utredningar, samordning med mera för att förebygga och begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar.

Det görs genom ett särskilt anslag för klimatanpassning som uppgår till 140 miljoner kronor för 2023. Myndigheterna som får del av anslaget är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Statens geotekniska institut (SGI) samt länsstyrelserna.

Genomförande av EU-direktiv om kvalitet på dricksvatten

För närvarande bereder Regeringskansliet genomförandet av det nya EU-direktivet om kvaliteteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen. Direktivet träder i kraft den 1 januari 2024. 

Förstärkning av det civila försvaret

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde understryker behovet av ett starkt civilt försvar och en stärkt krishanteringsförmåga. En tryggad dricksvattenförsörjning är en viktig del beredskapen. Som en del i att stärka uthålligheten avsatte regeringen i vårändringsbudgeten 2023 bland annat medel för att utöka och förstärka nödvattenförsörjningen.