Regeringens arbete med vattenförsörjning

Uppdaterad

Vattennivåerna är direkt beroende av vädret, såsom långvarig värme eller rikligt med nederbörd. Problemet med de låga grundvattennivåer som vi ser i delar av Sverige kan bli långvarigt eftersom det kan kräva flera säsonger med riklig nederbörd för att återställa framför allt de större grundvattenmagasinen där kommunerna hämtar sitt dricksvatten. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att underlätta vattenförsörjningen.

Foto: Thomas Henriksson/TT

Ett förändrat klimat påverkar grundvattennivåerna men även grundvattnets variationer under året. I norr förväntas högre nivåer under vintern jämfört med idag. I främst sydöstra Sverige kan grundvattnet bli lägre under våren. Det finns därför anledning att förbereda sig för att vattenbrist och torka kan bli vanligare.

Regeringens insatser för vattenförsörjning

Det är kommunerna som har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen. På regional nivå har länsstyrelserna ansvar för att kontrollera hur kommunerna följer vattentjänstlagen (VA-lagen), vilken inkluderar dricksvattenförsörjning. För enskild vattenförsörjning ansvarar fastighetsägaren.

Regeringen följer händelseutvecklingen vad gäller vattentillgången och vattenförsörjningen och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att underlätta situationen. Regeringen har exempelvis

 • beslutat om en ny förordning som möjliggör stöd till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

 • gett länsstyrelserna ett ökat anslag med 50 miljoner kronor under åren 2018–2021 och ytterligare 20 miljoner kronor till och med 2022, för arbete med förebyggande åtgärder för skydd av vatten, exempelvis genom inrättande av vattenskyddsområden

 • under 2021 tillfört anslaget åtgärder för värdefull natur 350 miljoner kronor för att i större utsträckning restaurera och anlägga våtmarker

 • beslutat om en nationell strategi för klimatanpassning som ger en ram för arbetet för klimatanpassning

 • beslutat om ett särskilt anslag för klimatanpassning som uppgår till 140 miljoner kronor 2022

 • avsatt 1,7 miljarder kronor för skydd av yt- och grundvatten i kommande transportplaner för åren 2018–2029

 • gett Sveriges geologiska undersökning tillfälligt förstärkta resurser (26 miljoner kronor per år 2018–2020) för att finansiera särskilda insatser för att förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskild utsatta regioner

 • gett Livsmedelsverket ett utökat samordningsuppdrag gällande dricksvatten

 • gett Livsmedelverket 3 miljoner kronor i permanent förstärkning från 2020 i syfte att leda ett kansli som ska arbeta med stärkt samordning av det förebyggande arbetet med att skydda dricksvattnet, från vattentäkt till vattenkran

 • gett Livsmedelsverket i uppdrag att utveckla och identifiera och förtydliga kontrollområden och skapa ett risklassystem för dricksvattenanläggningar. Livsmedelsverket har utvecklat vägledande material om hur kontroller ska utföras

 • förtydligat uppdraget om dricksvatten och samordning i Livsmedelslagen

 • gett Livsmedelsverket 3,7 miljoner kronor permanent från 2019 för att stärka samhällets krisberedskap för dricksvattenförsörjning (nationell vattenkatastrofgrupp, VAKA) samt därutöver 3 miljoner kronor från 2021 för att ytterligare stärka arbetet med krisberedskap

 • gett Livsmedelsverket i uppdrag att utreda nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap

 • beslutat om kommittédirektiv för genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen. Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, SOU 2021:81 överlämnades till regeringen i oktober 2021, remitterades mellan oktober och mars 2022. För närvarande bereds ett utkast till lagrådsremiss i Regeringskansliet 

 • gett Boverket i uppdrag att se över arbetet med skydd av vatten vid fysisk planering

 • gett Boverket i uppdrag att förtydliga riktlinjerna för kommunerna vid fysisk planering 

 • beslutat om en utredning, som ska redovisa sitt betänkande i juni 2023, om vattenfrågor vid planläggning och byggande som en översyn av plan- och bygglagen.

Inrättandet av vattenskyddsområden

En säker dricksvattenförsörjning är av avgörande betydelse för samhället. Regeringen har därför gett länsstyrelserna ett ökat anslag under åren 2018–2021 med 50 miljoner kronor för inrättande av vattenskyddsområden.

I vårändringsbudgeten för 2019 föreslog regeringen en satsning om 120 miljoner kronor på åtgärder för havs- och vattenmiljö och av dessa medel avsattes 20 miljoner kronor för arbete med vattenskyddsområden i syfte att öka takten med att inrätta och se över vattenskyddsområden.

Satsning att restaurera och anlägga på våtmarker

Regeringen satsade även 200 miljoner kronor under 2018 för att i större utsträckning restaurera och anlägga våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden. 2021 tillfördes anslaget ”Åtgärder för värdefull natur” 350 miljoner kronor för att i större utsträckning arbeta med detta område.

Nationell strategi om klimatanpassning

Regeringen beslutade 2018 om en nationell strategi för klimatanpassning (prop 2017/18:163) som ger en ram för arbetet för klimatanpassning. 53 myndigheters skyldighet att arbeta med klimatanpassning regleras i förordning (2018:1428). Förordningen ställer bland annat krav på att de gör klimat- och sårbarhetsanalyser och tar fram mål. Myndigheterna som omfattas tar fram en handlingsplan för klimatanpassning.

I strategin pekar regeringen också ut åtta områden där det är särskilt viktigt med klimatanpassning. Dessa ligger bland annat till grund för myndigheternas fortsatta arbete. Ett av dessa områden är brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och för industri.

Som ett led i strategin inrättade regeringen ett expertråd för klimatanpassning. Rådet överlämnade sin första rapport till regeringen i februari 2022. Rapporten kommer att beredas i samband med framtagandet av en ny strategi för klimatanpassning 2023.

Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning, på deras webbplats

Anslag för klimatanpassning        

Regeringen finansierar förebyggande och kunskapshöjande insatser, utredningar, samordning m.m. för att förebygga och begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar.

Det görs genom ett särskilt anslag för klimatanpassning som uppgår till 140 miljoner kronor för 2022. Myndigheterna som får del av anslaget är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Statens geotekniska institut (SGI) samt länsstyrelserna.

Transportinfrastrukturplan 2022–2023

Regeringen har i nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 avsatt medel för miljöåtgärder, som bl.a. ska gå till skydd av yt- och grundvatten. Regeringen följer arbetet årligen.

Förstärkta resurser till SGU

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har under 2018–2020 fått tillfälligt förstärkta resurser (26 miljoner kronor per år) för att finansiera särskilda insatser för att förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskild utsatta regioner.

Utökat samordningsuppdrag till Livsmedelsverket gällande dricksvatten

Regeringen gav 2018 Livsmedelsverket i uppdrag att inrätta ett nationellt dricksvattenråd, i syfte att stärka det förebyggande arbetet med att skydda dricksvattnet, från vattentäkt till vattenkran, och arbeta för en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning. Sedan 2020 samordnas arbetet i den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten.

I samordningsgruppen ingår, förutom Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, SGU, Kemikalieinspektionen, SMHI, Trafikverket, en representant för länsstyrelserna, Sveriges kommuner och regioner (SKR), MSB och Svenskt Vatten, representant för vattenmyndigheterna och representanter för kommunerna.

Livsmedelsverkets arbetsgrupp för tillgång till dricksvatten följer och rapporterar dricksvattensituationen under sommaren till berörda för perioden juni till september.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har medfört behov av att vidta åtgärder för att stärka det civila försvaret. Regeringen har därför i vårändringsbudgeten 2022 aviserat att utöka och förstärka den nationella förmågan avseende nödvattenförsörjningen med 10 miljoner kronor och ett behov av att stärka kunskapen kring kemiska, biologiska och radionukleära hot, inklusive den nationella analysförmågan på dricksvattenområdet genom att tillföra 4 miljoner kronor.

Regeringen beslutade i oktober 2021 att tillsätta en utredning som ska förenkla och förtydliga miljökvalitetsnormer för vatten för att få genomslag vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen. Utredningen ska också titta på hur man kan säkerställa krav på miljömässigt och hållbara lösningar för dag- och dricksvatten liksom säkerställa kommunernas förutsättningar för att trygga dricksvattenförsörjningen. Utredningen ska redovisas juni 2023.