Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet angående stöd till digitalisering av biografer Diarienummer: Ku2011/817/MFI

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Stiftelsen Svenska Filminstitutet i uppdrag att ta fram förslag till utformning av ett tidsbegränsat bidrag för stöd till digitalisering av biografer.

Redovisningen av uppdraget ska omfatta:

  • en redogörelse för det aktuella läget och utvecklingen när det gäller digitalisering av biografer och distribution av biograffilm i Sverige,
  • en bedömning av hur digitaliseringen påverkar biografbranschens kostnader,
  • slutsatser när det gäller erfarenheter av tidigare fördelat stöd till digitalisering av biografer,
  • förslag på kriterier för bidragsgivning,
  • och en tidsplan för bidragsgivningen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 6 maj 2011.