Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ersätt­ning vid till­gäng­lig­göran­den på begäran och alter­nativ tvist­lös­ning på upp­hovs­rätts­området Dir. 2021:31

Publicerad

En särskild utredare ska under­söka behoven och förut­sätt­ningarna när det gäller två frågor som aktuali­serats i anslut­ning till EU:s nya direktiv om upp­hovs­rätt på den digitala inre marknaden. Den ena frågan gäller upp­hovs­mäns och utövande konst­närers möjlig­heter att få ersätt­ning vid till­gäng­lig­göran­den på begäran av verk och fram­föranden (t.ex. när ström­nings­tjänster på internet ger tillgång till musik eller film på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den från en plats och vid en tid­punkt som de själva väljer). Den andra frågan gäller ytter­ligare möjlig­heter till alter­nativ tvist­lösning på upp­hovs­rätts­området.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • ta ställning till om det finns behov av och är lämpligt att införa en s.k. oavvislig ersätt­nings­rätt för upp­hovs­män och utövande konstnärer, eller om det finns behov av andra åtgär­der när det gäller upp­hovs­mäns och utövande konst­närers möjlig­heter till ersätt­ning för utnytt­janden som inne­bär till­gäng­lig­göran­den på begäran av verk och fram­föranden,
  • ta ställning till om det finns behov av ett nytt, frivilligt system för tvist­lösning utom domstol mellan upphovs­män eller utövande konstnärer och de som förvärvat rättig­heter till utnytt­jandet av deras verk eller fram­föranden, för tvister som gäller frågor som regleras i det s.k. ersätt­nings­kapitlet i det nya upp­hovs­rätts­direktivet,
  • om ett behov av ett sådant nytt system för tvist­lösning konsta­teras, under­söka möjlig­heterna till bransch­interna lösningar för alternativ tvist­lösning och redovisa slut­satserna,
  • om det bedöms lämpligt, föreslå ett system inom ramen för befintlig myndig­hets­struktur för alternativ  tvist­lösning utom domstol på området, och
  • vid behov föreslå nödvän­diga författ­nings­ändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ersätt­ning vid till­gäng­lig­göran­den på begäran och alter­nativ tvist­lös­ning på upp­hovs­rätts­området

    En särskild utredare ska under­söka behoven och förut­sätt­ningarna när det gäller två frågor som aktuali­serats i anslut­ning till EU:s nya direktiv om upp­hovs­rätt på den digitala inre marknaden. Den ena frågan gäller upp­hovs­mäns och utövande konst­närers möjlig­heter att få ersätt­ning vid till­gäng­lig­göran­den på begäran av verk och fram­föranden (t.ex. när ström­nings­tjänster på internet ger tillgång till musik eller film på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den från en plats och vid en tid­punkt som de själva väljer). Den andra frågan gäller ytter­ligare möjlig­heter till alter­nativ tvist­lösning på upp­hovs­rätts­området.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...