Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utveckla bedömningsinstrument och stödinsatser för personer utsatta för våld av närstående Diarienummer: S2012/4385/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla bedömningsinstrument och stödinsatser för personer som har utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. Uppdraget syftar till att kvalitetssäkra det stöd och den hjälp som socialtjänsten och andra berörda verksamheter tillhandahåller.

I uppdraget ska särskilt uppmärksammas situationen för och behovet av stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat eller utsatts för våld.

I uppdraget ingår att informera om och stödja implementeringen av de bedömningsinstrument och metoder som ska tas fram.

Uppdraget ska pågå under perioden 2012-2014. Socialstyrelsen ska senast den 1 juni 2015 lämna en slutrapport om uppdraget.