Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Diarienummer: S2013/1667/FS

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. I detta ingår även att utveckla, förstärka och behovsanpassa de insatser som bedrivs inom ramen för den struktur för uppföljning och utvärdering inom området psykisk ohälsa som myndigheten presenterade 2012 (dnr S2012/3905/FS).

Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdragen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2015.