Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utforma och sprida information till barn och unga om socialtjänsten och dess verksamhet Diarienummer: S2013/5139/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Socialstyrelsen får i uppdrag att utforma och sprida information anpassad till barn, unga och föräldrar som tydliggör vad socialtjänsten ska erbjuda barn och unga i behov av stöd eller skydd. I uppdraget ingår även att på lokal nivå underlätta för och stimulera kommunerna till att utveckla och tillgängliggöra sin information för barn och unga.

Barnombudsmannen ska bistå Socialstyrelsen vid genomförandet av uppdraget genom att ansvara för att barn och unga involveras i uppdraget.

Socialstyrelsen ska till Socialdepartementet redovisa en förstudie senast den 1 februari 2014 och slutredovisa uppdraget senast den 1 december 2015.