Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att inhämta åsikter från barn och unga med funktionsnedsättning Diarienummer: S2013/5141/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) får i uppdrag att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och unga med funktionsnedsättning. Uppdraget omfattar att undersöka och sammanställa hur barn och unga med funktionsnedsättning som lever med många myndighetskontakter upplever sin situation och det stöd de får.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2014.