Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att stödja utveckling och produktion av läromedel i och på de nationella minoritetsspråken Diarienummer: U2013/6705/S

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att stödja utveckling och produktion av läromedel i och på de nationella minoritetsspråken. I uppdraget ingår att samarbeta med Sameskolstyrelsen och att samråda med representanter för modersmålslärare i dessa språk samt företrädare för de nationella minoriteterna.

Skolverket ska senast den 12 juni 2015 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet).