Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling - Läslyftet Diarienummer: U2013/7215/S

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning av lärare i läs- och skrivutveckling där fokus ska vara på det kollegiala lärandet. Skolverket ska också svara för utbildning av handledare som ska ha till uppgift att handleda grupper av lärare inom området läs- och skrivutveckling.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 mars 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). En slutredovisning inklusive en utvärdering av satsningen för 2014–2018 ska lämnas senast den 15 december 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).