Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att legitimerad vårdpersonal ska kunna arbeta inom ideell föreningsverksamhet Diarienummer: S2011/5069/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda vad som krävs, i form av författningsändringar eller andra åtgärder, för att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna utföra hälso- och sjukvårdsinsatser inom ramen för ideell föreningsverksamhet.

I uppdraget ingår att tydliggöra och definiera vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal utför, företrädesvis inom ramen för ett engagemang i det ideella föreningslivet, där undantag från nu gällande regelverk bedöms vara motiverade.

I uppdraget ingår även att föreslå under vilka omständigheter som en begränsning i vårdgivaransvaret kan vara motiverad och vid vilka fall nuvarande reglering fortsatt bör gälla. Verksamhetens risknivå är exempel på sådant som bör beaktas.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 15 december 2014.