Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Diarienummer: S2014/2439/PBB

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Boverket ska genomföra kompetensinsatser för att nya plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, ska få genomslag och för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av lagen. Kompetensinsatserna ska pågå 2014–2016. Uppdraget består av följande delar: utveckling av tillämpningen av PBL, PBL-utbildning för anställda i kommuner och på länsstyrelser samt vidareutveckling av nätverk av PBL-experter. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 14 december 2016.