Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag till en stadieindelad timplan för grundskolan Diarienummer: U2014/3489/S

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att ta fram förslag till en ny timplan för grundskolan. Timplanen ska även fortsättningsvis avse den minsta garanterade undervisningstiden. Antalet timmar för de olika ämnena ska fördelas på stadierna låg-, mellan- och högstadiet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2014.