Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Diarienummer: N2015/532/TS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att ta fram förslag till ramverk för särskilda stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. I uppdraget ingår att föreslå kriterier och process för urval av projekt som kan komma i fråga för statlig medfinansiering. Trafikverket ska översiktligt definiera vilka typer av åtgärder som kan komma i fråga för statlig medfinansiering, bidragsandel vid olika typer av åtgärder och lämna eventuella förslag på avgränsning utöver den övergripande avgränsningen till städer.

Vidare ska Trafikverket beskriva vilka parter som ska kunna ingå sådana stadsmiljöavtal samt möjliga motprestationer från stadsmiljöavtalsparter.

Trafikverket ska också redovisa en process för styrning och uppföljning samt en modell för hur avtalen ska vara utformade. De statliga medlen ska kunna fördelas i närtid (åren 2015–2018).

Trafikverket ska lämna en slutredovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 20 maj 2015.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.