Uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader Diarienummer: N2015/533/TS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att fortsätta påbörjat arbetet med att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader.

Uppdraget omfattar fortsättningsvis alla trafikslag samt både gods- och persontransporter. Uppdraget omfattar även att beskriva geografisk differentiering av kostnader inom hela Sverige. VTI bör studera andra länders forskning om trafikens samhällsekonomiska kostnader i syfte att ta lärdom av olika värderingsmetoder, framförallt hos angränsande länder inom Europeiska unionen.