Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att inkomma med analyser som ger underlag till regeringens forskningspolitik Diarienummer: N2015/2161/IF

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att i enlighet med vad som närmare anges under rubriken Uppdraget analysera och redovisa hur myndigheten inom sitt ansvarsområde kan bidra till att effektivare möta det forskningspolitiska målet. Därutöver ska Vinnova tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet och Vetenskapsrådet redovisa en gemensam analys i enlighet med vad som närmare anges under rubriken Uppdraget. Vetenskapsrådet ska samordna den gemensamma analysen. Myndigheternas individuella och gemensamma analyser kommer att utgöra underlag för kommande propositioner.

Analyserna ska vara framtidsorienterade och ha ett tioårigt perspektiv fr.o.m. 2017. För de förslag som lämnas ska en bedömning av eventuella kostnader lämnas och om förslagen medför ökade kostnader, ska förslag till finansiering presenteras. Vinnova ska redovisa sin enskilda analys till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och den gemensamma analysen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Miljö- och energidepartementet, Näringsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 25 oktober 2015.

Laddar...