Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att kartlägga metoder och arbetssätt för att förebygga våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen Diarienummer: Ku2015/01386/D

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Statens institutionsstyrelse (SiS) att göra en kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas i arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism inom myndighetens särskilda ungdomshem.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska myndigheten inhämta kunskap om hur arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism inom ungdomsvården bedrivs i några utvalda länder. SiS ska sammanställa de exempel på metoder och arbetsformer som används i Sverige och internationellt, som har framkommit i kartläggningen. I genomförandet av uppdraget ska SiS beakta ett barnrättsperspektiv.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 maj 2016.