Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten om hanteringen av vapentillstånd Diarienummer: Ju2015/05755/PO

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

  • beskriva och analysera tillförlitlig och kvalitetssäkrad statistik över de senaste årens utveckling av handläggningstider för vapentillstånd,
  • redovisa olika faktorers påverkan på handläggningstiderna för vapentillstånd,
  • identifiera och beskriva framgångsfaktorer i arbetet med hanteringen av vapentillstånd,
  • utveckla och implementera långsiktiga och hållbara rutiner för ett effektivt och rättssäkert arbete med vapentillstånd,
  • säkerställa att arbetet med hanteringen av vapentillstånd bedrivs enhetligt inom Polismyndigheten.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2016. Av delredovisningen ska framgå hur handläggningstiderna de senaste åren har utvecklats samt en analys av utvecklingen. Statistiken ska därefter årligen redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen. Därutöver ska de framgångsfaktorer som identifierats i hanteringen av vapentillstånd redovisas.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2017. Av slutredovisningen ska framgå vilka åtgärder som vidtagits för att göra handläggningen av vapentillstånd mer effektiv och enhetlig inom Polismyndigheten, vilka resultat som har uppnåtts samt vilka långsiktiga rutiner som implementerats och varför.

Under uppdragets genomförande ska Polismyndigheten samråda med övriga berörda myndigheter och organisationer inom området.

Pressmeddelande: Uppdrag till Polismyndigheten att utveckla
arbetet med hanteringen av vapentillstånd/vapenlicens