Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd/vapenlicens

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd.

- Det är angeläget att Polismyndighetens prövningar av ansökningar om vapenlicens är effektiva och enhetliga. Den nya Polismyndigheten ges nu bättre förutsättningar för att effektivisera arbetet med att ge de tillstånd svenska jägare och sportskyttar behöver, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

Polismyndighetens handläggningstider i ärenden om vapentillstånd har under de senaste åren varit långa. De har även varierat i allt för stor utsträckning mellan polisregioner. Kritik mot handläggningstiderna för vapentillstånd har inkommit från flera håll. Bland annat konstaterade Justitieombudsmannen (JO) under 2014 att handläggningstiderna bör vara kortare än vad som är fallet i flera regioner idag.

Regeringen uppdrar därför till Polismyndigheten att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd. Uppdraget innefattar redovisningar av hur handläggningstiderna för vapentillstånd har utvecklats de senaste åren och vilka faktorer som har påverkat dem. Statistik över handläggningstider ska därefter årligen redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen. Uppdraget omfattar även genomförande av långsiktiga åtgärder som ska säkerställa att handläggningen av vapentillstånd sker enhetligt och effektivt i landet.

Polismyndigheten ska delredovisa uppdraget senast den 1 mars 2016. Slutredovisningen ska ske senast den 1 mars 2017.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten om hanteringen av
vapentillstånd

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.