Uppdrag att ta fram underlag inför arbetet med en svensk flygstrategi Diarienummer: N2015/07692/TIF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att ta fram underlag inför arbetet med en svensk flygstrategi. Underlaget ska utgöras av fakta- och nulägesbeskrivningar samt omfatta information och statistik om flygets roll och funktion i transportsystemet.

Ladda ner:

Underlaget, bland annat avseende prognoser, ska även ta hänsyn till bedömningar och scenarier kring en framtida utveckling inom övriga trafikslag, till exempel en utbyggnad av höghastighetsjärnväg. Följande områden ska redovisas och ett övergripande fokus ska vara flygets betydelse för tillgänglighet i hela landet och internationellt, sysselsättning samt miljö- och klimatpåverkan.

  • Flygbranschen och marknaden. Vilka är de viktigaste aktörerna, hur har utvecklingen sett ut och vilka trender och utmaningar finns på marknaden framöver? Hur har konkurrensen på flygmarknaden utvecklats?
  • De svenska flygplatserna. Hur ser tillgängligheten till de nationella och regionala flygplatserna ut och vilken roll spelar dessa flygplatser för möjligheten till tillväxt och utveckling i hela landet? Vilken ekonomisk potential och ekonomiska utmaningar finns och vilka framtidsfrågor är avgörande?
  • Inrikes- och utrikes trafikutveckling historiskt samt prognoser fram till år 2040 för olika marknadssegment.
  • En omvärldsanalys av utvecklingen och trender inom EU och globalt avseende t.ex. policy, sociala villkor, teknikutveckling och efterfrågan.

Trafikanalys ska genomföra uppdraget i samråd med de myndigheter och aktörer som Trafikanalys bedömer är berörda av uppdraget. Trafikverket ska bistå med underlag avseende trafikprognoser. Därutöver bör Naturvårdsverkets scenarier för flyget inom ramen för Färdplan 2050 beaktas. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2016.

Ärendet

Inom Regeringskansliet har det påbörjats ett arbete med att ta fram en svensk flygstrategi som kommer att behandla flygets roll i transportsystemet. Utgångspunkterna för arbetet är de transportpolitiska målen och regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Strategin ska främja ett bättre utnyttjande av befintliga resurser samt en bättre samordning mellan olika sektorsområden för att nå gemensamma mål.

Strategin ska tas fram i dialog med berörda aktörer. Regeringens avsikt är att fatta beslut om strategin under hösten 2016.

Strategin behöver utgå ifrån en aktuell fakta- och nulägesbeskrivning innehållande grundläggande information och statistik om till exempel flygbranschen och de svenska flygplatserna, inklusive information om aktuella trender med relevans för flyget. Trafikanalys bör därför ges i uppdrag att ta fram underlag till flygstrategin.