Uppdrag avseende åtgärder för att utbilda och ge praktik inom de gröna näringarna för nyanlända invandrare Diarienummer: A2015/02960/A

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att, i samverkan med Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet och andra berörda aktörer, samt i samråd med Statens jordbruksverk, göra en analys av arbetskraftsbehovet inom de gröna näringarna och naturvården. Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2016.

Ladda ner:

Med utgångspunkt i denna analys samt Arbetsförmedlingens kunskap om kompetensen hos de nyanlända invandrarna ska myndigheten även

  • analysera vilket behov av insatser som under de närmsta åren finns för att tillgodose arbetskraftsbehovet,
  • lämna förslag på insatser som kan tillhandahållas genom andra myndigheter än Arbetsförmedlingen samt
  • bedöma om förslagen kräver åtgärder från regeringen för att realiseras.

De redovisade insatserna ska bedömas ge goda möjligheter till övergång till studier eller arbete med eller utan stöd.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 29 februari 2016.