Uppdrag till Myndigheten för delaktighet att genomföra en undersökning av den demokratiska delaktigheten mellan valen bland personer med psykisk funktionsnedsättning Diarienummer: Ku2015/02854/D

Ladda ner:

Det demokratiska styrelseskicket grundar sig på allmänna val men behöver också ett aktivt deltagande av befolkningen mellan valen för att fungera bra. En viktig målsättning är att alla människor ska känna sig delaktiga i demokratin och att alla ska ha goda förutsättningar att komma till tals i frågor som berör och engagerar.

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för delaktighet att genomföra en undersökning av deltagande och delaktighet i demokratin, mellan de allmänna valen, bland personer med psykisk funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet ska dels kartlägga deltagandet och delaktigheten i demokratin mellan valen bland personer med psykisk funktionsnedsättning, dels beskriva faktorer som kan påverka förutsättningarna för demokratisk delaktighet för denna grupp.

I uppdraget ingår att:

Utifrån befintliga dataunderlag genomföra en översiktlig statistisk kartläggning av deltagandet och delaktigheten i demokratin bland personer med psykisk ohälsa och om möjligt bland personer med psykisk funktionsnedsättning och att visa på eventuella skillnader i relation till befolkningen som helhet eller till andra relevanta jämförelsegrupper.

Genomföra en fördjupad undersökning av faktorer som kan påverka förutsättningarna för demokratisk delaktighet hos personer med olika psykiska funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 oktober 2016.