Diskrimineringsfrågor på agendan när Regeringskansliet bjöd in till sakråd

Publicerad

Den 17 mars 2023 bjöd statssekreterare Martin Andreasson in Sveriges antidiskrimineringsverksamheter (ADV) till ett sakråd om arbetet med att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 • Martin Andreasson, statssekreterare åt jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

  Martin Andreasson, statssekreterare åt jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

 • Representanter från Sveriges antidiskrimineringsverksamheter.

  Representanter från Sveriges antidiskrimineringsverksamheter.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

 • Representanter från Sveriges antidiskrimineringsverksamheter.

  Representanter från Sveriges antidiskrimineringsverksamheter.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

 • Representanter från Sveriges antidiskrimineringsverksamheter.

  Representanter från Sveriges antidiskrimineringsverksamheter.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

 • Representanter från Sveriges antidiskrimineringsverksamheter.

  Representanter från Sveriges antidiskrimineringsverksamheter.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

Syftet med sakrådet var att inhämta synpunkter från de 18 ADV:er som får statligt stöd fördelat genom MUCF och att informera om pågående processer i regeringens arbete mot diskriminering.

-  Att inte utsättas för diskriminering är en mänsklig rättighet. Var och en ska känna trygghet i samhället oavsett vem man är. Jag är väldigt glad att ha fått träffa så många representanter för antidiskrimineringsverksamheterna då de har en unik och central roll i arbetet mot diskriminering, säger Martin Andreasson, statssekreterare åt jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Under sakrådet informerade respektive ADV bland annat om sin verksamhet och delade erfarenheter kring deras betydelsefulla roll i arbetet mot diskriminering i Sverige både när det gäller förebyggande arbete, utbildning och opinionsbildning.

Företrädarna berättade även att det är svårt att hinna hantera alla ärenden som inkommer till ADV:erna. Även i samband med utbildningsinsatser ökar förfrågningarna till antidiskrimineringsverksamheterna.

En annan fråga som lyftes var vikten av en långsiktig finansiering för att bättre kunna planera sin verksamhet långsiktigt.

- Sverige ska fortsatt ha robusta strukturer för att hantera och motverka den diskriminering som sker i samhället. För att synliggöra problem och nya behov är konstruktiv dialog och samarbete med civilsamhället viktigt, säger Martin Andreasson.