Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen Diarienummer: N2016/00257/SUN

Publicerad Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att bidra till att genomföra Europeiska unionens strategi för Östersjöområdet, KOM (2009) 248, (EUSBSR) i enlighet med Europeiska kommissionens handlingsplan i sin uppdaterade form den 10 september 2015, SWD(2015)177, nedan kallad Östersjöstrategin.

Ladda ner:

SGU ska redogöra för vilka delmål i strategin som berör myndighetens verksamhetsområde närmast och hur myndigheten verkar genom strate­gin för att nå dessa mål.

SGU ska specificera de delmål där myndigheten bedömer att ett samar­bete behöver inledas med annan myndighet och redogöra för hur en sådan samverkan ska ske.

SGU ska särskilt redogöra för möjligheten att skapa synergier med ge­nomförandet av En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö (regeringens beslut den 27 augusti 2015, dnr N2015/06135/MRT) i arbetet med att genomföra Östersjöstrategin.

Ovanstående redogörelse ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2016.

SGU ska löpande inom ramen för sina respektive verksamhetsområden:

– bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med underlag, informa­tion och förslag när det gäller att ta fram svenska posi­tioner,

– bidra till att utveckla effektiva former för internationell och tvär­sektoriell samverkan i Östersjöregionen mellan relevanta myndig­heter, regionala och lokala aktörer och näringsliv för ett framgångs­rikt genomförande av Östersjöstrategin,

– samverka och samråda med relevanta myndigheter och organisatio­ner i Östersjöregionen samt med EU-kommissionen i genomföran­det av sitt uppdrag,

– verka för insatser eller samarbetsprojekt inom sina respektive verk­samhetsområden för att bidra till strategins mål,

– redogöra för vilka finansieringskällor som kan vara aktuella för myndighetens engagemang inom ramen för strategin, varvid såväl EU:s stödprogram som andra nationella eller externa finansierings­källor ska beaktas, samt

– i förekommande fall redogöra för möjligheten att föra samman olika finansieringskällor tillsammans med annan myndighet för att finansiera projekt eller initiativ för att nå strategins mål.

SGU ska årligen senast den 31 januari 2017, 2018, 2019 och 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalen­derår. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, vilka projekt som myndigheten deltar i och hur myndighetens arbete kan utvecklas.

I det fall ett projekt eller verksamhet som myndigheten ansvarat för har avslutats, ska en slutredovisning av uppdraget ske i denna del.

Skälen för regeringens beslut

Östersjöstrategin framhåller vikten av ett integrerat arbetssätt på alla nivåer i och mellan Östersjöländerna för att nå målen med strategin.

I regeringens skrivelse "Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen" (skr. 2013/14:29) redogör regeringen för sin syn på strategin och dess genomförande.

För att genomföra strategin bedömer regeringen att myndigheter bör ha ett stort ansvar på nationell nivå. Det nationella genomförandet bör ta sin utgångspunkt i ett gränsöverskridande och makroregionalt perspektiv. Likaledes bör tvärsektoriell samverkan mellan myndigheter, liksom myndigheternas engagemang på internationell, regional och lokal nivå förstärkas.

Regeringen beslutade den 27 augusti 2015 En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö, med inriktningen att bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Inom ramen för strategin presenterade regeringen sex åtgärdsområden inom vilka de statliga insatserna på området ska koncen­treras. Åtgärdsområdena är Friskt och säkert hav, Kunskap och innova­tion, Planering med maritimt perspektiv, Funktionella regelverk och väl fungerande tillståndsprocesser, Internationellt samarbete samt Förut­sättningar för näringslivet och branschspecifika åtgärder.

De övergripande målen i Östersjöstrategin och i En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö är i många delar likartade.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.