Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021–2027 Diarienummer: N2020/00898/RTL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt följande statliga myndigheter att, utifrån sina verksamhetsområden, bistå Tillväxtverket respektive regionerna och Gotlands kommun som denna dag har fått i uppdrag respektive erbjudande att ta fram förslag till nationellt respektive regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027.

 • Boverket 
 • Delegationen mot segregation
 • Jämställdhetsmyndigheten 
 • Kemikalieinspektionen
 • länsstyrelserna
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Myndigheten för digital förvaltning
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Skogsstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens geotekniska institut
 • Statens jordbruksverk
 • Statens kulturråd
 • Statens skolverk
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Trafikverket
 • Verket för innovationssystem (Vinnova)

Stiftelsen Svenska Filminstitutet erbjuds att bistå med erfarenheter och kunskaper.

De statliga myndigheterna ska bistå med sina erfarenheter från programperioden 2014–2020 och med kunskaper utifrån sina respektive verksamhetsområden om bland annat programinnehåll samt uppföljning och utvärdering. Dessutom ska hänsyn tas till olika regionala förutsättningar och behov.

Vidare ska de statliga myndigheterna bistå de svenska aktörer som har eller får uppdrag eller erbjudande kopplat till gränsöverskridande samarbetsprogram (Interreg). I denna del ska även Tillväxtverket bistå i arbetet. 

Tillväxtverket ska samlat redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 29 januari 2021.

Skälen för regeringens beslut

Statliga myndigheter har ett utpekat ansvar att medverka i det regionala tillväxtarbetet enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Det regionala tillväxtarbetet ska bedrivas i syfte att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik. Statliga myndigheter ska i sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förutsättningar. I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser som bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklings-strategierna och till det regionala tillväxtarbetet i övrigt beaktas.

Enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete ska statliga myndigheter inom sina verksamhetsområden ge det biträde som behövs till den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet.

EU:s sammanhållningspolitik syftar till att främja Europas konkurrenskraft och bidrar till att minska utvecklingsskillnaderna mellan EU:s regioner. För Sverige är det viktigt att insatserna ska bidra till ett grönt, hållbart och mer innovativt Europa. Regionalfondsprogrammen syftar till att investera i regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i hela Sverige.  

I Sverige genomförs Europeiska regionala utvecklingsfonden genom ett antal program inom de två målen Investering för sysselsättning och tillväxt och Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). Regionalfondsprogrammen för dessa två mål täcker geografiskt hela Sverige.